Dla Dyrektora Dla Szpitala

Technologia w procesie farmakoterapii – co daje i jakie niesie korzyści dla zespołu zintegrowanego

Leki są jednym z najistotniejszych elementów systemu zdrowotnego na świecie, bowiem większość z ludzi korzysta (lub będzie korzystała) z nich w celu zapobiegania czy leczenia występujących schorzeń. Niestety, stosowane niewłaściwie lub pomijane farmaceutyki niosą również ryzyko wyrządzania szkód. 

Zgodnie z danymi WHO1, globalny koszt związany z pomyłkami w zakresie farmakoterapii oszacowano na około 42 miliony dolarów rocznie. Rozwijane są różne systemy i procedury zmierzające do ograniczenia tego problemu, jednak stopień ich implementacji wciąż nie jest zadowalający. W związku z tym, w 2017 roku Światowa Organizacja Zdrowia, obrała za cel zredukowanie potencjalnie możliwych do uniknięcia szkód zdrowotnych związanych z lekami o 50% w ciągu 5 lat. Podstawę przedsięwzięcia stanowią trzy główne obszary wymagające szczególnej uwagi: polipragmazja, sytuacje wysokiego ryzyka oraz zmiany dotyczące miejsca i osób sprawujących opiekę nad pacjentem.

Pracownicy ochrony zdrowia funkcjonują w szpitalach jako zespół, którego celem jest pomoc pacjentom w osiągnięciu jak najbardziej optymalnych efektów ich farmakoterapii przy jednoczesnym ograniczeniu związanego z nią ryzyka. Tu z pomocą przychodzi proces koncyliacji lekowej, który polega na pozyskaniu najlepszej wiedzy o lekach przyjmowanych przez pacjenta, klaryfikacji wszystkich napotkanych nieścisłości oraz dokumentowaniu zmian w realizowanym leczeniu. I choć jest to zalecany sposób postępowania, niewiele polskich placówek w całości spełnia założenia procesu. Jak sugeruje Institute of Healthcare Improvement (IHI)2, brak uporządkowania wiedzy i dokumentowania informacji na temat farmakoterapii pacjenta, odpowiada za występowanie około 50% wszystkich błędów lekowych i do 20% niepożądanych działań leków. Przyczyną braku pełnego wdrożenia odpowiednich procedur jest ich znaczna czasochłonność oraz niewystarczająca ilość personelu, ale także brak potrzebnych narzędzi, brak odpowiedniego przeszkolenia lub osób bezpośrednio odpowiedzialnych za implementację i monitorowanie procesu. W niewielu placówkach w koncyliacje włączone są osoby wskazywane przez WHO jako szczególnie przygotowane do realizowania tych zadań, czyli farmaceuci.

Zagraniczne szpitale coraz częściej odnoszą sukcesy w obszarze bezpieczeństwa pacjenta nie tylko dzięki zaangażowaniu farmaceutów klinicznych i dokonywaniu szczegółowego przeglądu lekowego (24-godziny od przyjęcia do szpitala oraz przy wypisie), ale także nowym technologiom. Multidyscyplinarny zespół mający do dyspozycji odpowiednie narzędzia może stanowić gwarancję wysokiej jakości usług zdrowotnych. Na rynku dostępne są zarówno programy wspomagające koncyliacje, jak i podjęcie prawidłowych decyzji klinicznych wobec napotkanych problemów. Narzędzia typu electronic medication reconciliation (eMedRec) z reguły podsumowują kluczowe informacje dotyczące leków pacjenta, pozyskując je ze wszystkich dostępnych baz (dokumentacja elektroniczna, informacje pochodzące z poziomu podstawowej opieki zdrowotnej i apteki ogólnodostępnej) i zestawiają z aktualnie zleconą farmakoterapią. Mogą również identyfikować podstawowe problemy lekowe. Programy z kategorii clinical decision support systems (CDSS) w zindywidualizowany sposób dokonują wieloczynnikowej analizy danych dotyczących pacjenta, a następnie – w oparciu o evidence based medicine (EBM) – proponują rozwiązanie określonej sytuacji klinicznej. Charakterystykę ich działania można z powo- dzeniem wykorzystać podczas optymalizacji farmakoterapii czy w samym procesie diagnostycznym.

Niezależnie od krajowego poziomu informatyzacji szpitali, rola nowych technologii w medycynie wciąż rośnie. Zintegrowany zespół medyczny, posiadający w swych rękach zaawansowane narzędzia IT, to model opieki, na którą zasługują pacjenci. Stopniowe rozwijanie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz e-recepty są dobrym krokiem w kierunku integracji informacji o pacjencie i poprawy procesów dotyczących farmakoterapii. Dalsza droga ku innowacjom z pewnością niesie wiele wyzwań. Niemniej jednak, ten horyzont wydaje się nieskończony.

 

Artykuł pochodzi z dodatku Lideo do magazynu Farmakoekonomika Szpitalna nr 47, „Farmaceuta na oddziale wsparciem dla mądrego leczenia, Polska vs. Świat”

mgr farm. Kamila Urbańczyk Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

 

Źródła:  

 • WHO. WHO Global Patient Safety Challenge: Medication Without Harm. (2017). www.who.int (Dostęp: 26.05.2019)
 • Institute of Healthcare Improvement. Accuracy at Every Step: The Challenge of Medication Recon – ciliation. www.ihi.org (Dostęp: 26.05.2019)

Podobne artykuły

Connected Care – rewolucyjny model opieki medycznej

Redakcja

Cartoprime – moduł do trójwymiarowego mapowania serca

Redakcja

W dobie cyfryzacji szpitali nie zapominamy o… farmaceutach

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.