Dla Lekarza

Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Młoda lekarka w kitl stetoskopem na szyi przymająca teczkę z dokumentamiu

Resort zdrowia pod koniec maja bieżącego roku przekazał do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Oprócz zmian dotyczących urlopów szkoleniowych, wynagrodzeń oraz Lekarskich Egzaminów Końcowych w projekcie znalazły się m.in. zmiany dotyczące specjalizacji lekarskich, nowe stawki podczas dyżurów medycznych oraz zmiany dotyczące egzaminów lekarskich.

 

Zmiany specjalizacji lekarskich

Nowelizacja ustawy zakłada kilka kluczowych zmian dotyczących specjalizacji lekarskich. Jedna z nich nakreśla zmniejszenie liczby dostępnych specjalizacji po odbyciu stażu. Lekarze będą mogli wybierać spośród 50 specjalizacji, a nie jak dotychczas – 77 możliwości. Wiąże się to dokładnie z przeniesieniem dziewięciu specjalizacji do tzw. umiejętności, a także stworzeniem 18 specjalizacji szczegółowych.

Według nowych wytycznych naborem oraz postępowaniem kwalifikacyjnym zajmować się będzie Naczelna Izba Lekarska. Każdy medyk podczas szkolenia specjalizacyjnego będzie miał możliwość zmiany dziedziny oraz możliwość odbycia drugiej rezydentury w dziedzinach priorytetowych. W takim przypadku niezbędna będzie zgoda ministra. Lekarze, którzy dysponują już inną specjalizacją (zdobytą w trybie pozarezydenckim), będą mogli uczestniczyć dodatkowo w szkoleniu specjalizacyjnym w trybie rezydentury.

Pełnienie dyżurów medycznych oraz wykonywanie pracy zmianowej w nowym programie specjalizacji przebiegać będzie pod bezpośrednim nadzorem kierownika specjalizacji lub medyka, który zostanie wyznaczony przez kierownika specjalizacji.

Każdy lekarz podczas trwającej specjalizacji będzie mógł odmówić wykonywania samodzielnych dyżurów medycznych. Z takiej możliwości będą mogli tylko skorzystać przez okres jednego roku od rozpoczęcia specjalizacji, chyba że program specjalizacji stanowić będzie inaczej.

 

Nowe stawki za dyżury medyczne

Nowe wytyczne zawarte w projekcie przewidują nowe stawki za godziny pracy podczas wykonywania dyżurów medycznych. Każda przepracowana godzina nie może być niższa
od zwykłej, godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego danego lekarza. Ciekawym rozwiązaniem jest również możliwość skorzystania

z prawa do odpoczynku po odbytym dyżurze medycznym. Co bardzo istotne, taka sytuacja nie będzie wydłużać okresu szkolenia i nie będzie miała wpływu na zmniejszenie należnego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę. 

W projekcie zawarto również informacje dotyczące ponoszenia kosztów za przepracowane dyżury medyczne. Koszty wynagrodzeń za dyżury medyczne pełnione przez lekarzy rezydentów regulować ma minister zdrowia do wysokości 150% wynagrodzenia zasadniczego. Za wykonany dyżur w porze nocnej, każdą niedzielę, święto lub inny dzień wolny od pracy, koszty wynagrodzeń ponosić będą podmioty lecznicze, w których to rezydent przechodzi szkolenie specjalizacyjne.

Za sprawowanie nadzoru nad realizacją szkolenia specjalizacyjnego, kierownik specjalizacji otrzyma wynagrodzenie ze środków przekazywanych od ministra zdrowia. 

 

Państwowy Egzamin Modułowy (PEM)

Podczas kształcenia specjalizacyjnego wraz z wprowadzeniem nowego projektu obowiązywać będzie Państwowy Egzamin Modułowy (PEM). Realizować go będzie Centrum Egzaminów Medycznych, korzystając z Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych. Aby medyk mógł przystąpić do Państwowego Egzaminu Modułowego, wpierw jego uprawnienia będzie  musiał potwierdzić kierownik specjalizacji, a kolejno właściwa Okręgowa Izba Lekarska (OIL). 

Do Państwowego Egzaminu Modułowego będzie mógł przystąpić medyk dopiero po zakończeniu pierwszego roku modułu podstawowego lub w trakcie ostatniego roku szkolenia specjalizacyjnego (w momencie, gdy medyk otrzyma potwierdzenie realizacji całego programu od kierownika specjalizacji). Egzamin składać się będzie z testów zawierających 100 pytań. Każde z nich zawierać będzie 5 odpowiedzi, z czego tylko jedna będzie właściwa. Pozytywne zaliczenie Państwowego Egzaminu Modułowego ma mieć również wpływ na większe wynagrodzenie dla medyka. 

Według planu nowy projekt zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Zawiera wiele zmian w stosunku do aktualnych przepisów. Należy jednak wspomnieć, że znaczna część przygotowanej przez ministerialny zespół nowelizacji ustawy, nie została w ogóle uwzględniona w projekcie przedstawionym przez resort zdrowia. 

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

Kolorowe zdjęcia RTG!

Redakcja

Technologiczna głodówka nowotworu

Redakcja

Leczenie przez… aplikację

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.